Notices

35 days information for debtors of various cooperatives

Published By: समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौं

03
Jul
ऋणीको नाउँमा जारी गरिएको ३५ दिन सार्वजनिक सूचना।

Published By: समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय ।

30
Jun
Notice for appointment of auditor

Published By: समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौं

20
Jun
सूचना

Published By: समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय, अनामनगर ।

25
May
जिन्सी मालसामान लिलाम विक्री सम्बन्धी सूचना ।

Published By: समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय

Recent News

20
Jun
सूचना

2018-01-09

View All

Tender Notices