Notices

पाउनु पर्ने रकमको दावी पेश गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

Published Date: 2019-02-20 / 05:17pm

सूचना प्रकाशित मिति: २०७५।११।०९

(निवेदन पेश गर्ने मिति २०७५।११।१५  देखि २०७५।१२।१९ सम्म)

 

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ को उपदफा (३) अनुसार नेपाल सरकारले  मिति २०७५।३।१८ मा तपसिलमा उल्लिखित सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त सहकारी ‌संस्था घोषणा गरी सो संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११२ अनुसार समस्याग्रस्त संस्थाका सदस्य, बचतकर्ता तथा साहुहरूलाई आफुले पाउनु पर्ने रकमको दावी पेश गर्न यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

तपसिलमा उल्लिखित सहकारी संस्थामा विभिन्न मितिमा बचत रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताहरू वा सो संस्थाका तत्कालिन सञ्चालकहरूबाट सञ्चालित विभिन्न अपार्टमेण्टको लागि बुकिङ्ग गर्ने बुकिङ्गकर्ताहरू, सो संस्थाका शेयर सदस्य वा साहुहरू, ऋणीहरू वा सो संस्थाले सञ्चालन गरेका विभिन्न परियोजनाहरूमा लगानी गरेका बैंक, वित्तीय संस्था अथवा सो संस्थाले विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्न भनी लिएको ऋण वा संस्थाले बुझाउनु पर्ने वा तिर्नु पर्ने रकम बाँकी रहेका सरकारी निकाय वा अन्य संघ संस्था वा सरोकारवाला सबैले यही २०७५ साल फाल्गुण  १५ गते देखि ३५ दिन भित्र अर्थात् २०७५ साल चैत्र १९ गते भित्र आफूले पाउनु पर्ने रकमको दावी तोकिएका प्रमाणहरू सहित समितिको कार्यालय अनामनगर काठमाण्डौमा पेश गर्नु  होला।    

मागदावी पेश गर्दा आफूले जम्मा गरेको बचत रकमको निस्सा, शेयर सदस्यता प्रमाणपत्र वा ऋण लिंदा वा प्रवाह गर्दा वा अपार्टमेण्ट बुकिङ्ग गर्दा बुझाएको रकमको निस्सा र करार संझौता, धितो राखेको अचल सम्मत्तिको विवरण र  नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि समेत संलग्न गरी पेश गर्नु पर्नेछ।साथै सक्‍कल प्रमाणपत्र वा कागजात समितिका कर्मचारीबाट रूजु गराई समिति समक्ष पेश भएको निस्सा सम्बन्धी छाप सक्‍कल प्रमाणहरूमा अनिवार्य लगाउनु पर्नेछ। म्याद नाघी वा मागदावी सम्बन्धी रकमको पुष्ट्याईं नहुने गरी पेश भएको निवेदन उपर कुनै कारवाही नहुने व्यहारा समेत सरोकारवाला सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।

तपसिल

समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाहरू

 १. स्टाण्डर्ड सेभिङ् एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड

 २. प्यासिफिक सेभिङ् एण्ड इन्भेष्टमेण्ट को-अपरेटिभ लिमिटेड

 ३. प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड

 ४. कोहिनुर हिल सेभिङ् एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड

 ५. कन्जुमर बचत तथा ऋण सरकारी संस्था लिमिटेड

   (सेभिङ् एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड)

 ६. कुवेर बचत तथा ऋण सरकारी संस्था लिमिटेड

 ७. चार्टर सेभिङ् एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड

 ८. भेगास बचत तथा ऋण सरकारी संस्था लिमिटेड

 ९. स्टाण्डर्ड मल्टिपर्पोज को-अपरेटिभ लिमिटेड

पुनश्चः यस समितिबाट गत वर्ष मिति २०७४।१२।२५ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचना अनुसार म्यादभित्र मागदावी पेश गर्न छुट भएका ओरेण्टल को-अपरेटिभ लिमिटेडसंग सम्बन्धित पीडितहरूले समेत सो संस्था उपरको मागदावी पनि यसै सूचना अनुसार पेश गर्न सकिने छ।

मागदावी पेश गर्ने निवेदन यस समितिबाट निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ। साथै निवेदनको ढाँचा समितिको वेवसाइट www.coopmc.gov.np बाट पनि डाउनलोड गर्न सकिनेछ। यस विषयमा थप जानकारी आवश्यक परेमा व्यवस्थापन समितिको फोन नम्बर ०१-४७७१६८१/ ०१-४७७०४७४/ ०१४-७७०९३२ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।               

मागदावी पेश गर्ने निवेदन

Download

Recent News

20
Jun
सूचना

2018-01-09

View All

Tender Notices