Notices

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको सार्वजनिक सूचना

Published Date: 2018-12-07 / 11:31am

नेपाल सरकारबाट २०७४।०७।२० मा समस्याग्रस्त घोषित ओरेण्टल को-अपरेटिभ लिमिटेडका तत्कालीन अध्यक्ष सुधीर बस्नेतकी श्रीमती नितु थापा  (बस्नेत) र सो को-अपरेटिभका तत्कालीन कर्मचारी राजेश श्रेष्ठले उक्त संस्थाका बचत कर्ताको रकमबाट ग्लोवल आइएमइ बैंक लिमिटेडको पत्र संख्या COMPD-CU/ २०७५/०७६ च.नं. ३५९ मिति २०७५।८।१८ को पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम ग्लोवल आइएमइ बैंक लि.को निम्न शेयर खरिद गरेको पाईएकोले यस समितिद्वारा रोक्का राखिएको ग्लोवल आइएमई बैंक लि.को शेयर र सोबाट बढे,बढाएको रकम समेत सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०६ को (ठ) बमोजिम जफत गरी यस समितिको नाममा ल्याई विक्री गरी सर्व साधारण बचत कर्तालाई वितरण गर्नु पर्ने भएकोले उक्त शेयर र बढे, बढाएको रकम समेत जफत हुन नपर्ने कुनै आधार प्रमाण भए यस समितिमा सात दिनभित्र पेश गर्न सम्बन्धित सवैको जानकारीको लागी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

क्र..

कम्पनीको नाम

शेयर धनिको नाम

शेयर धनी नं.

किसिम

शेयर (कित्ता) संख्या

ग्लोवल आइएमइ बैंक लिमिटेड

राजेश श्रेष्ठ

४४४७२

१६९२०४

१४३३६०

साधारण

साधारण

संस्थापक

४०५

१२५९६

३४०५८

ग्लोवल आइएमइ बैंक लिमिटेड

नितु थापा   (बस्नेत)

१६९१२७

१४३२३८

साधारण

संस्थापक

५०३८७

१३६२३३

 

 

 

Recent News

20
Jun
सूचना

2018-01-09

View All

Tender Notices