Notices

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको नाम परिवर्तन र कार्यालय सरेको सूचना

Published Date: 2018-11-29 / 02:11pm

यस समितिको मिति २०७५।०७।११ मा बसेको बैठकबाट समितिको नाम समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति राख्ने र कार्यालय साविक सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय रहेको भवन सिंहदरवार काठमाण्डौंबाट काठमाण्डौं महानगरपालिका वडा नं. २९, अनामनगर सार्ने निर्णय भए बमोजिम नाम परिमार्जन भएको तथा कार्यालय सरेको व्यहोरा सम्वन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Recent News

20
Jun
सूचना

2018-01-09

View All

Tender Notices