Notices

पाउनु पर्ने रकमको दावी पेश गर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

Published Date: 2019-04-01 / 07:19pm

सूचना प्रकाशित मिति: २०७५।१२।१९

(निवेदन पेश गर्ने मिति २०७५।१२।२५ देखि २०७६।०१।१५ सम्म)

 

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ को उपदफा (२) बमोजिम नेपाल सरकारले मिति २०७५।११।१९ मा सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड नयाँवानेश्वर काठमाण्डौलाई समस्याग्रस्त सहकारी ‌संस्था घोषणा गरी सो संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न यस समितिलाई लेखी आएकोले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११२ अनुसार समस्याग्रस्त संस्थाका सदस्य, बचतकर्ता तथा साहुहरूलाई आफुले पाउनु पर्ने रकमको दावी पेश गर्न यो सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नयाँवानेश्वर, काठमाण्डौमा विभिन्न मितिमा बचत रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताहरू, सो संस्थाका शेयर सदस्य वा साहुहरू, ऋणीहरू वा सो संस्थालाई कर्जा प्रवाह गरेका विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था, सरकारी निकाय वा अन्य संघ संस्था वा सरोकारवाला सबैले आफुले पाउनु पर्ने, बुझाउनु पर्ने वा तिर्नु पर्ने रकमको दावी यही २०७६ साल बैशाख १५ गते भित्र तोकिएका प्रमाणहरू सहित समितिको कार्यालय अनामनगर काठमाण्डौमा निवेदन पेश गर्नु हुन अनुरोध छ।

मागदावी पेश गर्दा आफूले जम्मा गरेको बचत रकमको निस्सा, शेयर सदस्यता प्रमाणपत्र वा ऋण लिंदा वा प्रवाह गर्दाको निस्सा, धितो राखेको अचल सम्मत्तिको विवरण र  नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि समेत संलग्न गरी पेश गर्नु पर्नेछ। साथै सक्‍कल प्रमाणपत्र वा कागजात समितिका कर्मचारीबाट रूजु गराई समिति समक्ष पेश भएको निस्सा सम्बन्धी छाप सक्‍कल प्रमाणहरूमा अनिवार्य लगाउनु पर्नेछ। म्याद नाघी वा मागदावी सम्बन्धी रकमको पुष्ट्याईं नहुने गरी पेश भएको निवेदन उपर कुनै कारवाही नहुने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा सरोकारवाला सबैलाई जानकारी गराइएको छ।

मागदावी पेश गर्ने निवेदन यस समितिबाट निःशुल्क उपलब्ध हुनेछ । साथै निवेदनको ढाँचा सहकारी विभागको वेवसाइट www.deoc.gov.np  र  यस समितिको वेवसाइट www.coopmc.gov.np बाट पनि डाउनलोड गर्न सकिनेछ। यस विषयमा थप जानकारी आवश्यक परेमा व्यवस्थापन समितिको फोन नम्बर ०१-४७७१६८१/०१-४७७०४७४/०१४-७७०९३२ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।

 

 

 

Download

Recent News

20
Jun
सूचना

2018-01-09

View All

Tender Notices